Advertentie plaatsen

Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Welkom bij BioPlatform!

Welkom bij www.bioplatform.nl (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.

BioPlatform.nl en BioMarktplaats.com zijn onafhankelijke commerciële platforms, beide geregistreerd en dochterondernemingen van Bio-Markt Services. Wij zijn op geen enkele manier en/of wijze geassocieerd met, of een onderdeel van Marktplaats.nl., Marktplaats B.V en/of Ebay bedrijven/dochterondernemingen.
Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 18 August 2015 van toepassing op ieder gebruik van de website BioPlatform.nl (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door BioPlatform worden aangeboden en op alle overeenkomsten die BioPlatform aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. BioPlatform raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. BioPlatform kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Aanvullende voorwaarden voor verschillende diensten van BioPlatform

Voor de diensten BioPlatform Aanbieding en Evenementen, enkele categorieën, waaronder Webshops,Warenhuizen,Restaurants,Slagerijen, Vakmensen, Klussen en voor betaalde advertenties gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn een onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden, en zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met een of meerdere andere Gebruiksvoorwaarden. Dit wordt apart gemeld op het moment dat u een dienst waarop deze aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, afneemt. Klik hier voor de gebruiksvoorwaarden van BioPlatform Aanbieding en hier voor de Admarkt gebruiksvoorwaarden.

3. Bescherming van uw privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

4. Minderjarigen

De diensten van BioPlatform zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

5. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van BioPlatform. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van BioPlatform is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.
Tenzij BioPlatform daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Advertentie’ knop.
Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij BioPlatform daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).


6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door BioPlatform. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van BioPlatform verzonden. Voor meer informatie klik hier.
Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het Meld aan BioPlatform-systeem; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier.
Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. BioPlatform kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. BioPlatform kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van BioPlatform of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
b. BioPlatform kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Voor voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden klik hier.

BioPlatform kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan BioPlatform binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

7. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

8. Beperking aansprakelijkheid BioPlatform

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van BioPlatform;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(v) wijzigingen in de diensten van BioPlatform of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan BioPlatform heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

BioPlatform kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). BioPlatform heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van BioPlatform kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Een klacht kan tevens worden ingediend via de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

12. Overige bepalingen

Bio Markt Services (“BioPlatform”) is gevestigd aan de Somersbergen 6, 3813 LZ te Amersfoort. BioPlatform heeft telefoonnummer 033-8876661, BTW nummer NL251185874B02 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69421684.

BioPlatform kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. BioPlatform zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van BioPlatform gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door BioPlatform zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan BioPlatform (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan Bio Markt Services, Somersbergen 6, 3813 LZ te Amersfoort. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

BioPlatform is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van BioPlatform over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen indien van toepassing. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Bio Mark Services en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van BioPlatform en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amersfoort bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat BioPlatform zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amersfoort beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kieze

II Regels voor het plaatsen van advertenties

1.BioPlatform is een advertentieplatform
BioPlatform is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.
BioPlatform is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

2.1 Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Daarnaast gelden aanvullende regels voor bepaalde groepen Advertenties, zoals voor Evenementen, Diensten en Vakmensen en Warenhuizen. Deze aanvullende regels kunnen afwijken van de onderstaande algemene regels. Wij adviseren u om altijd goed op te letten onder welke regels een Advertentie valt.

2.2 Het opmaken van een Advertentie:

a. In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.

b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.

c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online/ geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.

e. Indien een Advertentie voor het einde van de initiële Advertentieperiode (of een verlenging van de Advertentieperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de advertentie of wanneerde koop onverwachtniet is doorgegaan).

f. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

c. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, behalve in de groep Diensten en Vakmensen.

d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

e. In gratis Advertenties mogen enkel websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen, indien daarvoor is betaald. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

f. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. Klik hier voor een lijst van mogelijk illegale of onrechtmatige producten en diensten. Let op, deze lijst is niet volledig, maar geeft enkel een indicatie: Niet alle handel in de producten of de diensten die op deze lijst staan is verboden, ze kunnen onder omstandigheden wel verboden zijn, bijvoorbeeld bij gebrek aan een vergunning. Producten en diensten die niet op deze lijst staan kunnen onder omstandigheden ook illegaal of onrechtmatig zijn.

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

b. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.

c. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

d. Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.

e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op BioPlatform

3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Mijn BioPlatform

Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'plaats advertentie' op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen BioPlatform en Adverteerder

a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Plaats Advertentie' een Advertentie aanmaken. Tijdens het aanmaken van de Advertentie kan de Adverteerder onder de knop ‘Bekijk advertentie’ een voorbeeld van de Advertentie zien. De Adverteerder kan de Advertentie naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Plaats advertentie’ worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tussen BioPlatform en de Adverteerder bij gratis Advertenties tot stand. Bij betaalde Advertenties komt de Advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de Website is doorlopen.

b. BioPlatform bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in ons Privacybeleid. Door middel van het contactformulier kan de Adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen.

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert. Voor Advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te zien krijgen, voor het plaatsen van uw Advertentie.

Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en BioPlatform, en is BioPlatform haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

3.4. Opvallen

Bij het opmaken van de Advertentie heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Advertentie te laten 'opvallen', 'omhoog te plaatsen', etc. De regels hiervoor zijn beschreven op de bijbehorende webpagina's.

3.5 Betaling door middel van een doorlopende SEPA machtiging.

Indien u aan BioPlatform.nl een doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van door u aan BioPlatform.nl verschuldigde bedragen heeft verstrekt, zullen wij, voordat wij een bedrag van de opgeven bankrekening incasseren, u hiervan uiterlijk één dag van te voren per e-mail op de hoogte brengen.

4. Ontbindingsrecht

Als u een consument bent, hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om de tussen u en BioPlatform gesloten overeenkomst te ontbinden. Hieronder vindt u meer informatie over het ontbindingsrecht en over hoe u dit recht kunt uitoefenen.

Wanneer heb ik het recht om te ontbinden, en binnen welke termijn moet ik ontbinden?
Het ontbindingsrecht is van toepassing op bepaalde overeenkomsten voor diensten (zoals het plaatsen van een advertentie of de aanschaf van een Topadvertentie) wanneer de dienst door BioPlatform nog niet volledig is uitgevoerd.

De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop uw overeenkomst met BioPlatform is gesloten.

Het ontbindingsrecht is niet van toepassing in de volgende situaties:


Hoe oefen ik mijn ontbindingsrecht uit?
U kunt het ontbindingsrecht uitoefenen door dit formulier in te vullen en ons een ondertekende versie van het ingevulde formulier per e-mail te sturen naar admin@bioplatform.nl
We moeten uw ondubbelzinnige verklaring om uw ontbindingsrecht uit te oefenen ontvangen voordat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.

Wat gebeurt er als ik mijn ontbindingsrecht uitoefen?
Indien u ervoor kiest om uw ontbindingsrecht uit te oefenen, dient u de overeengekomen diensten te stoppen en dit kenbaar te maken via bovenstaand formulier. U heeft recht op een evenredige vergoeding van het bedrag dat wij reeds van u hebben ontvangen, gebaseerd op een combinatie van het resterende aantal dagen van de advertentie en het gemiddelde aantal leads voor vergelijkbare BioPlatform diensten (zoals van tijd tot tijd vastgesteld door BioPlatform). We betalen u dit bedrag in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij uw beslissing om de overeenkomst te ontbinden ontvingen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins instemt. Voor deze terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

5. Biedingen zijn niet bindend

5.1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een Advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.

5.2. Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.

5.3. Het is niet toegestaan biedingen bij Advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.

6. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie

6.1. Een Adverteerder mag een Gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken. Klik hier voor meer informatie over veilig betalen.
6.2. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.
6.3. Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.

7. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan BioPlatform

7.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

a. Het Formulier Melding van Inbreuk kan alleen worden gebruikt door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder 6.2). Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via het Meld aan BioPlatform-systeem.

b. Misbruik van het Meld aan BioPlatform-systeem wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen.

7 .2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

a. Het “Melden van inbreuk” Programma van BioPlatform is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Advertenties aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Lees hier meer informatie over het BioPlatform Melding van Inbreuk Programma.

b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie door het Formulier Melding van Inbreuk in te vullen en het naar BioPlatform te sturen volgens de instructies. Als het Formulier Melding van Inbreuk juist en volledig is ingevuld en door BioPlatform is ontvangen, zal de betreffende advertentie worden verwijderd.

c. De informatie die in het Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partij die de Advertentie meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is gemachtigd. Tevens moet die informatie ons in staat stellen de Advertentie die moet worden verwijderd te identificeren.

d. Zodra BioPlatform voor de eerste maal een volledig en juist ingevulde Formulier Melding van Inbreuk heeft ontvangen, kunnen latere meldingen eenvoudig via e-mail naar BioPlatform verstuurd worden.

8. Wij geven geen garanties

8.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. BioPlatform geeft daarover geen garantie.

8.2. BioPlatform kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

9. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid BioPlatform

9.1. Iedere Gebruiker vrijwaart BioPlatform.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;


(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en
(iv) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product.


9.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van BioPlatform zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

10. Wijzigingen

10.1. BioPlatform kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de categorieën en subcategorieën, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

10.2. BioPlatform kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beëindigen.


11. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

11.1. BioPlatform kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites die deel uitmaken van de Bio Markt Services Groep, websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

11.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je BioPlatform automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

11.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

11.4. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

11.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. BioPlatform heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.III Aanvullende regels voor bepaalde categorieën


A. Diensten en Vakmensen

1. Voor wie is de groep Diensten en Vakmensen bedoeld


BioPlatform Diensten en Vakmensen is bedoeld voor professionele vakmensen en dienstverleners. Indien u als vakman of dienstverlener een Advertentie plaats, bevestigt u dat u handelt voor doeleinden die binnen uw bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

2. Regels voor het plaatsen van beoordelingen


2.1. Het plaatsen van een beoordeling en een reactie

Een beoordeling is een schriftelijke ervaring van een Gebruiker met een Adverteerder in de groep Diensten en Vakmensen. Een beoordeling wordt bij alle Advertenties van de desbetreffende Adverteerder geplaatst. Iedere Gebruiker kan bij de Advertentie van de Adverteerder zijn eigen beoordeling schrijven.

Als een Gebruiker een beoordeling bij een Advertentie heeft geschreven, kan de Adverteerder hier eenmaal op reageren door te klikken op de knop 'schrijf een reactie'. De reactie verschijnt direct onder de beoordeling.

2.2. De regels voor een beoordeling

Een beoordeling:


a. moet naar waarheid worden ingevuld;
b. moet betrekking hebben op de betreffende Adverteerder;
c. moet betrekking hebben op een uitgevoerde klus/dienst;
d. mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten; en
e. mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, websites, etc.);
f. mag geen commerciële boodschappen bevatten.


2.3. Beoordelingen kunnen ook negatief zijn. Negatieve beoordelingen worden niet verwijderd, tenzij de beoordeling onmiskenbaar onrechtmatig is en/of in strijd is met één van de bovenstaande regels. In dat geval is BioPlatform gerechtigd de beoordeling te verwijderen. Een Adverteerder die van mening is dat de verwijdering onjuist is, kan hiervoor bezwaar aantekenen bij de BioPlatform Gebruikersjury. Regels hierover zijn te vinden onder deze [link].

B. Auto's

1. Regels voor het plaatsen van Advertenties


1.1. In iedere Advertentie mag maar één auto worden aangeboden. Het is dus niet toegestaan meerdere auto’s in één Advertentie aan te bieden en/of na verkoop van de auto de Advertentie te hergebruiken voor een andere auto.

1.2. Indien de auto die in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd.

1.3. De tekst, prijs, eigenschappen en foto in de Advertentie dienen overeen te komen met de aangeboden auto. Het is niet toegestaan om in het prijsveld in de Advertentie alleen de aanbetaling voor de auto te vermelden of een prijs per maand (lease). Het is niet toegestaan om een foto te gebruiken anders dan van de aangeboden auto zelf (bijvoorbeeld een foto van de website van het automerk of een foto uit een catalogus).

1.4. Iedere Advertentie dient in de juiste (merk) rubriek geplaatst te worden. Het is niet toegestaan om andere merken en modellen in de advertentie te vermelden dan het merk en het model van de auto die in de Advertentie wordt aangeboden. Het is dus ook niet toegestaan om in de Advertentie alle andere merken en modellen te vermelden die de Adverteerder (mogelijk) aanbiedt.


1.4.1. Het is niet toegestaan om in de groep Auto's een Advertentie te plaatsen waarin geen auto te koop wordt aangeboden. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan een Advertentie ‘auto te koop gevraagd’ in de groep Auto’s te plaatsen. Deze dient geplaatst te worden in de Auto Inkoop rubriek in de groep Auto Diversen. Tevens is het niet toegestaan in de groep Auto’s Advertenties te plaatsen voor autoverzekeringen en overige auto-gerelateerde diensten.

1.4.2. Het is in Advertenties niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere websites met rubrieksadvertenties voor auto's.

C. Betaalde Advertenties

1. Betalingen


1.1. Bij het kiezen van de rubriek of opvalmogelijkheid wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt.

1.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is BioPlatform.nl gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen.

1.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is BioPlatform tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is BioPlatform gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van BioPlatform voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen.

1.4. BioPlatform kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

1.5. Omzetbelasting

BioPlatform brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van BioPlatform, tenzij anders wordt vermeldt op de Website. Een elektronische factuur kan door iedere gebruiker worden verkregen door in zijn ‘Mijn BioPlatform’ account aan te geven dat een maandelijkse factuur per e-mail gewenst is. Iedere Gebruiker die in zijn ‘Mijn BioPlatforms’ account aangeeft een maandelijkse factuur per e-mail te willen ontvangen, gaat expliciet met elektronische facturering akkoord. De maandelijkse factuur betreft alle betalingen die online via onze Website zijn gedaan, tijdens de maand voorafgaand aan de factuurdatum.

D. BioPlatform Klussen Voorwaarden

1. Regels voor het plaatsen van en reageren op een Klus


1.1. BioPlatform Klussen is een rubriek binnen de BioPlatform website waarin een opdrachtgever een Advertentie kan plaatsen. In deze Advertentie wordt een klus beschreven die geschikt is om te worden uitgevoerd door een vakman (een "Klus"). Vakmensen kunnen in de Subcategorie BioPlatform Klussen op een dergelijke Klus reageren door te e-mailen of te bieden (een "Reactie"). De opdrachtgever en de vakman kunnen daarop een overeenkomst sluiten met betrekking tot de uitvoering van de Klus.

1.2. BioPlatform is op geen enkele wijze partij bij de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de vakman betreffende een Klus die volgt uit een Reactie. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en de vakman dienen onderling te worden opgelost. BioPlatform is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de Klus die door de vakman is uitgevoerd. BioPlatform verleent geen enkele garantie op de door de vakmannen uitgevoerde diensten.

1.3. BioPlatform is te allen tijde gerechtigd om Klussen of Reacties te verwijderen indien deze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden of indien BioPlatform daartoe om andere redenen aanleiding ziet.

1.4. De opdrachtgever plaatst een Advertentie met een beschrijving van de Klus. De Advertentie heeft een duur van 28 dagen.

2. Reactie-tegoed

2.1. Een vakman kan een Reactie plaatsen door middel van het kopen van een bundel Reactie-tegoed op de BioPlatform website ("Reactie-tegoed"). Het Reactie-tegoed is geldig gedurende 6 maanden. Ingeval tussen BioPlatform en de vakman niets is bepaald over de periode waarin de vakman gebruik kan maken van zijn Reactie-tegoed, bedraagt deze periode 12 maanden.

2.2. Vakmensen kunnen hun Reactie-tegoed enkel gebruiken indien zij een Advertentie op de BioPlatform website hebben of bij aanschaf van hun Reactie-tegoed een Advertentie op de BioPlatform website plaatsen. Per Klus wordt één Reactie uit het Reactie-tegoed betaald, ongeacht de hoeveelheid berichten en/of biedingen die in het kader van de desbetreffende Klus worden gecommuniceerd. Ingeval een Klus na een Reactie wordt verwijderd omdat deze in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden zal BioPlatform het gebruikte Reactie-tegoed niet crediteren.

BioMarktplaats is veilig

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken, geeft u aan akkoord te zijn.

Akkoord